Chiến dịch WeLoveU

Saving Lives - Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Quỹ WeLoveU Quốc tế thông qua hiến máu,
cho biết về tầm quan trọng và tính cần thiết của hiến máu,
và đang gắng sức giải quyết vấn đề thiếu máu trên khắp thế giới.

Lần160

Tổng số người tham gia
37.222

Tổng số người hiến máu
14.262

Số lần Số người tham gia Số người hiến máu Ngày tháng
Lần 1 1.000 655 21/11/2014
Lần 2 333 127 18/02/2009
Lần 3 500 198 04/06/2009
Lần 4 565 246 19/08/2009
Lần 5 750 186 05/02/2010
Lần 6 600 274 08/02/2010
Lần 7 564 263 19/08/2010
Lần 8 880 440 30/08/2010
Lần 9 740 270 08/09/2010
Lần 10 710 231 10/09/2010
Lần 11 450 167 29/09/2010
Lần 12 230 70 17/12/2010
Lần 13 542 255 10/02/2011
Lần 14 240 140 01/07/2011
Lần 15 550 243 21/07/2011
Lần 16 – Lần 132 23.266 8.648 02/07-04/09/2012
Lần 133 103 63 09/04/2014
Lần 134 – Lần 143 541 224 04/2014-05/2014
Lần 144 – Lần 146 631 258 04/2015-12/2015
Lần 147 – Lần 151 2.036 233 04/2016-07/2016
Lần 152 40 19 30/11/2017
Lần 153 – Lần 160 1.951 1.052 13/08-27/08/2018
Tổng 160 lần Tổng 37.222 Tổng 14.262

Từ năm 2004 đến năm 2018, tiến hành tổng 160 lần,
37.222 người tham gia, 14.262 người hiến máu thành công.

  • Đất nước tham gia 41
  • Số người tham gia 37.222

The Latest News

Nothing found.


Hoạt động khắp thế giới

Vận động Hiến máu Một Hai được tổ chức khắp mọi nơi trên thế giới
trở nên mồi lửa sự sống quý báu đối với người thế giới cần thiết máu.

Nước ngoài

Hàn Quốc