Chiến dịch WeLoveU

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Hiến máu là cách duy nhất cứu bệnh nhân bị nguy hiểm tính mạng bởi thiếu máu.
Tổ chức WeLoveU Quốc tế đang triển khai “Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới”,
là vận động chia sẻ sự sống mang tính toàn cầu, bằng tấm lòng của người mẹ chia sẻ miễn phí sự sống cho con cái.

Chiến dịch WeLoveU

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Hiến máu là cách duy nhất cứu bệnh nhân bị nguy hiểm tính mạng bởi thiếu máu.

Tổ chức WeLoveU Quốc tế đang triển khai “Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới”, là vận động chia sẻ sự sống mang tính toàn cầu, bằng tấm lòng của người mẹ chia sẻ miễn phí sự sống cho con cái.

Chiến dịch Hiến máu Một HaiVận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Hiến máu là thực tiễn tình yêu thương, và là hành động cao quý hiến tặng “sự sống”. Tổ chức WeLoveU tiến hành chiến dịch và sự kiện hiến máu nhằm cho người dân tại các quốc gia biết giá trị và tầm quan trọng của hiến máu. Trong tổng số người tham gia chiến dịch, khoảng 38% trong số họ đủ điều kiện hiến máu. Chúng tôi tạo ra nền văn hóa Hiến máu Tình nguyện Không thù lao, tạo điều kiện cho người thế giới tham gia hiến máu bằng cách nâng cao khả năng tiếp cận với hiến máu.

“Vận động Hiến máu Một Hai” là gì?
“Vận động Hiến máu Một Hai” là vận động cứu sự sống phạm vi toàn cầu bắt đầu từ một người thực tiễn tình yêu nhỏ bé rồi đến hai người, từ hai người đến bốn người, tạo ra vòng tuần hoàn chia sẻ thiện lành, làm cho cả nhân loại đều đồng tham. Nó chứa đựng mong muốn cứu sống thêm nhiều thành viên gia đình toàn cầu bằng sự hiến máu của bạn, tôi và tất cả chúng ta.

Giáo dục Hiến máu Một HaiGiáo dục hiến máu trực tuyến / Hội thảo hiến máu

Tổ chức y tế, tổ chức tình nguyện và các chuyên gia khẳng định “Hiến máu Tình nguyện Không thù lao” là an toàn nhất trong tất cả các loại hiến máu. Tổ chức WeLoveU cung cấp các chương trình giáo dục để giúp mọi người mở rộng hiểu biết về giá trị của sự sống và tự nguyện tham gia hiến máu. Chúng tôi nâng cao nhận thức của người thế giới về hiến máu thông qua các video giáo dục hiến máu trực tuyến, hội thảo hiến máu v.v… Các chương trình giáo dục này khuyến khích những người không hiến máu và người hiến máu một lần chuyển đổi thành người hiến máu thường xuyên và cải thiện chất lượng máu thông qua các chương trình giáo dục về các yêu cầu chung trước khi hiến máu hoặc quản lý sức khỏe.

Vận động ký tên Hiến máu Một HaiCam kết thực tiễn Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Máu là cần thiết ở mọi quốc gia. Tổ chức WeLoveU triển khai “Vận động ký tên Saving Lives (Cứu sự sống)” kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện Hiến máu Tình nguyện Không thù lao và tham gia Vận động Hiến máu Một Hai. Thông qua ký tên, bạn hứa sẽ trở nên công dân chịu trách nhiệm cứu những người có sự sống đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu máu. Chúng tôi tạo dựng tương lai tươi sáng hơn bằng cách thực hiện các hành động chung mà xã hội dân sự toàn cầu có thể thực tiễn “ngay bây giờ, ngay tại đây”.

Tham gia Cam kết thực tiễn

Quan hệ đối tác Hiến máu Một HaiThiết lập mạng lưới cứu sự sống toàn cầu

Cá nhân, địa phương, quốc gia, và thế giới phải “cùng nhau” giải quyết vấn đề mà xã hội quốc tế đang đối mặt. Đây là thời điểm cần thiết mạng lưới cứu sự sống được cung cấp bởi trí tuệ tập thể để cung cấp cho bệnh nhân một lượng máu an toàn và đủ. Chúng tôi thiết lập mạng lưới hợp tác thông qua tổ chức Diễn đàn Quốc tế, và thúc đẩy văn hóa hợp tác bổ sung tương hỗ bằng cách ký kết đối tác.

Xem Tin tức hoạt động

Chiến dịch Hiến máu Một HaiVận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Hiến máu là thực tiễn tình yêu thương, và là hành động cao quý hiến tặng “sự sống”. Tổ chức WeLoveU tiến hành chiến dịch và sự kiện hiến máu nhằm cho người dân tại các quốc gia biết giá trị và tầm quan trọng của hiến máu. Trong tổng số người tham gia chiến dịch, khoảng 38% trong số họ đủ điều kiện hiến máu. Chúng tôi tạo ra nền văn hóa Hiến máu Tình nguyện Không thù lao, tạo điều kiện cho người thế giới tham gia hiến máu bằng cách nâng cao khả năng tiếp cận với hiến máu.

“Vận động Hiến máu Một Hai” là gì?
“Vận động Hiến máu Một Hai” là vận động cứu sự sống phạm vi toàn cầu bắt đầu từ một người thực tiễn tình yêu nhỏ bé rồi đến hai người, từ hai người đến bốn người, tạo ra vòng tuần hoàn chia sẻ thiện lành, làm cho cả nhân loại đều đồng tham. Nó chứa đựng mong muốn cứu sống thêm nhiều thành viên gia đình toàn cầu bằng sự hiến máu của bạn, tôi và tất cả chúng ta.

Giáo dục Hiến máu Một HaiGiáo dục hiến máu trực tuyến / Hội thảo hiến máu

Tổ chức y tế, tổ chức tình nguyện và các chuyên gia khẳng định “Hiến máu Tình nguyện Không thù lao” là an toàn nhất trong tất cả các loại hiến máu. Tổ chức WeLoveU cung cấp các chương trình giáo dục để giúp mọi người mở rộng hiểu biết về giá trị của sự sống và tự nguyện tham gia hiến máu. Chúng tôi nâng cao nhận thức của người thế giới về hiến máu thông qua các video giáo dục hiến máu trực tuyến, hội thảo hiến máu v.v… Các chương trình giáo dục này khuyến khích những người không hiến máu và người hiến máu một lần chuyển đổi thành người hiến máu thường xuyên và cải thiện chất lượng máu thông qua các chương trình giáo dục về các yêu cầu chung trước khi hiến máu hoặc quản lý sức khỏe.

Vận động ký tên Hiến máu Một HaiCam kết thực tiễn Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Máu là cần thiết ở mọi quốc gia. Tổ chức WeLoveU triển khai “Vận động ký tên Saving Lives (Cứu sự sống)” kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện Hiến máu Tình nguyện Không thù lao và tham gia Vận động Hiến máu Một Hai. Thông qua ký tên, bạn hứa sẽ trở nên công dân chịu trách nhiệm cứu những người có sự sống đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu máu. Chúng tôi tạo dựng tương lai tươi sáng hơn bằng cách thực hiện các hành động chung mà xã hội dân sự toàn cầu có thể thực tiễn “ngay bây giờ, ngay tại đây”.

Tham gia Cam kết thực tiễn

Quan hệ đối tác Hiến máu Một HaiThiết lập mạng lưới cứu sự sống toàn cầu

Cá nhân, địa phương, quốc gia, và thế giới phải “cùng nhau” giải quyết vấn đề mà xã hội quốc tế đang đối mặt. Đây là thời điểm cần thiết mạng lưới cứu sự sống được cung cấp bởi trí tuệ tập thể để cung cấp cho bệnh nhân một lượng máu an toàn và đủ. Chúng tôi thiết lập mạng lưới hợp tác thông qua tổ chức Diễn đàn Quốc tế, và thúc đẩy văn hóa hợp tác bổ sung tương hỗ bằng cách ký kết đối tác.

Xem Tin tức hoạt động

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

6 Đại lục 51 Quốc gia 216 Địa phương tham gia

Tổng số

Quốc gia tham gia
51Quốc gia

Số lần triển khai
648lần

Số người tham gia
115.300người

Số người hiến máu
50.515người

Số người tham gia Số người hiến máu Số lần triển khai
2023 37.112 15.495 194
2022 1.282 1.015 7
2021 7.880 4.841 76
2020 248 194 7
2019 31.316 14.542 203
2018 1.849 954 6
2017 40 19 1
2016 2.036 233 5
2015 631 258 3
2014 541 224 9
2013 75 30 1
2012 23.634 8.915 121
2011 1.332 638 3
2010 4.926 1.931 8
2009 1.398 571 3
2004 1.000 655 1

Tổng số
Quốc gia tham gia
51Quốc gia
Số lần triển khai
648lần
Số người tham gia
115.300người
Số người hiến máu
50.515người

Số người tham gia Số người hiến máu Số lần triển khai
2023 37.112 15.495 194
2022 1.282 1.015 7
2021 7.880 4.841 76
2020 248 194 7
2019 31.316 14.542 203
2018 1.849 954 6
2017 40 19 1
2016 2.036 233 5
2015 631 258 3
2014 541 224 9
2013 75 30 1
2012 23.634 8.915 121
2011 1.332 638 3
2010 4.926 1.931 8
2009 1.398 571 3
2004 1.000 655 1

“Còn có các bệnh nhân khó khăn thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ máu mạnh khỏe.”- Chủ tịch danh dự Tổ chức WeLoveU Quốc tế Zahng Gil Jah


Vận động tham gia “Hiến máu Tình nguyện Không thù lao” khắp thế giới

What

Hiến máu Tình nguyện Không thù lao là gì?

Đây là hiến máu bằng ý chí tự do không được trả giá, và là hoạt động mang tính chủ nghĩa nhân đạo được thực hiện bởi những người có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác.

  • Tại 57 quốc gia trên thế giới đạt được 100% (hoặc trên 99%) Hiến máu Tình nguyện Không thù lao.
  • 71 quốc gia vẫn phụ thuộc vào hiến máu trả thù lao hoặc thành viên gia đình hiến máu thay thế.
    (Tài liệu: WHO, 2017)
Why

Hiến máu an toàn nhất

“Hiến máu an toàn nhất là Hiến máu Tình nguyện Không thù lao.”
– WHO (Tổ chức Y tế Thế giới)

Người thực tiễn chia sẻ sự sống thông qua Hiến máu Tình nguyện Không thù lao cũng chăm sóc sức khỏe của chính mình. Vì biết rằng máu chất lượng có thể cứu được mạng sống quý giá của ai đó. Đây là lý do tại sao Hiến máu Tình nguyện Không thù lao là cách an toàn nhất để bảo vệ sự sống của mọi người trên thế giới.

Hãy thực tiễn tình yêu thương cao cả cho người khác và chia sẻ sự sống an toàn nhất.

How

Mục tiêu hoạt động

Tổ chức WeLoveU cùng chung ý muốn với WHO, lập mục tiêu “mọi quốc gia” được cung cấp hiến máu thông qua 100% Hiến máu Tình nguyện Không thù lao.

Tổ chức WeLoveU sẽ tiến hành “Vận động Hiến máu Một Hai” chia sẻ miễn phí sự sống ở nhiều nơi trên thế giới cho đến khi đạt được 100% Hiến máu Tình nguyện Không thù lao trên toàn thế giới.

What

Hiến máu Tình nguyện Không thù lao là gì?

Đây là hiến máu bằng ý chí tự do không được trả giá, và là hoạt động mang tính chủ nghĩa nhân đạo được thực hiện bởi những người có tấm lòng muốn giúp đỡ người khác.

  • Tại 57 quốc gia trên thế giới đạt được 100% (hoặc trên 99%) Hiến máu Tình nguyện Không thù lao.
  • 71 quốc gia vẫn phụ thuộc vào hiến máu trả thù lao hoặc thành viên gia đình hiến máu thay thế.
    (Tài liệu: WHO, 2017)

Hiến máu an toàn nhất

“Hiến máu an toàn nhất là Hiến máu Tình nguyện Không thù lao.”
– WHO (Tổ chức Y tế Thế giới)

Người thực tiễn chia sẻ sự sống thông qua Hiến máu Tình nguyện Không thù lao cũng chăm sóc sức khỏe của chính mình. Vì biết rằng máu chất lượng có thể cứu được mạng sống quý giá của ai đó. Đây là lý do tại sao Hiến máu Tình nguyện Không thù lao là cách an toàn nhất để bảo vệ sự sống của mọi người trên thế giới.

Hãy thực tiễn tình yêu thương cao cả cho người khác và chia sẻ sự sống an toàn nhất.

Why
How

Mục tiêu hoạt động

Tổ chức WeLoveU cùng chung ý muốn với WHO, lập mục tiêu “mọi quốc gia” được cung cấp hiến máu thông qua 100% Hiến máu Tình nguyện Không thù lao.

Tổ chức WeLoveU sẽ tiến hành “Vận động Hiến máu Một Hai” chia sẻ miễn phí sự sống ở nhiều nơi trên thế giới cho đến khi đạt được 100% Hiến máu Tình nguyện Không thù lao trên toàn thế giới.

Tỷ lệ thành tích Hiến máu Tình nguyệnKhông thù lao của Tổ chức WeLoveU(WHO Trên 193 quốc gia)
51quốc gia tham gia

Tổ chức WeLoveU đặt mục tiêu đạt được Hiến máu Tình nguyện Không thù lao tại 193 quốc gia trên thế giới.

Tổ chức WeLoveU không ngừng tiến hành Vận động Hiến máu Một Hai để Hiến máu Tình nguyện Không thù lao có thể được thực hiện ở tất cả các quốc gia. Với tấm lòng của người mẹ chia sẻ tình yêu hào phóng cho gia đình, chúng tôi sẽ nhìn xung quanh gia đình toàn cầu và thực tiễn “chia sẻ sự sống” bằng cả tấm lòng để cứu sống những người đang gặp khủng hoảng.

Vận động ký tên Saving Lives

Cam kết thực tiễn Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới

Xin hãy làm cùng với Tổ chức WeLoveU để cứu sự sống gia đình toàn cầu.

14663 người đang tham gia

Tham gia Cam kết thực tiễn

News hoạt động

Chia sẻ sự sống bằng cách hiến máu

Vận động Hiến máu Một Hai ở Pagadian, tỉnh Zamboanga del Sur, Philippines

“Vận động Hiến máu Một Hai” chào mừng Ngày Hiến Máu Thế giới

Hiến máu được tổ chức tại 27 quốc gia nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến máu

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới năm 2023

Vận động hiến máu chia sẻ sự sống bền vững tại 33 quốc gia

Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới 2021

Tổ chức vận động Hiến máu tại 46 khu vực thuộc 14 quốc gia trong thời kỳ đại dịch để giảm bớt tình trạng thiếu nguồn cung cấp máu

Vận động hiến máu Một Hai được tổ chức tại Cộng hòa Dominica, Úc và Zimbabwe

Vận động hiến máu Một Hai được tổ chức tại Cộng hòa Dominica, Úc và Zimbabwe vì lo lắng cho sự sống của những người hàng xóm

Cứu lấy ngọn lửa sự sống đang bị tắt dần với “Vận động hiến máu Một Hai năm 2021” tại Mỹ

Cứu lấy sự sống bởi “hiến máu” là công việc quan trọng và khẩn cấp nhất ngay lúc này!


Hoạt động khắp thế giới

Vận động Hiến máu Một Hai được tổ chức khắp mọi nơi trên thế giới
trở nên mồi lửa sự sống quý báu đối với người thế giới cần thiết máu.

Nước ngoài

Hàn Quốc