Quỹ WeLoveU Quốc tế cùng hoàn thành UN SDGs.

Mục đích sau cùng của Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc (UN SDGs)
là hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.
Quỹ WeLoveU Quốc tế hiệp lực với tổ chức quốc tế, chính phủ các nước,
cơ quan, xã hội dân sự các ngành nghề tầng lớp, chi viện hoàn thành UN SDGs.

Xem chi tiết về UN SDGs

국제위러브유운동본부는 UN SDGs 달성에 함께합니다.

유엔 지속가능발전목표(UN SDGs)의 궁극적 목적은 인류 평화와 행복입니다.
국제위러브유운동본부는 국제기구, 각국 정부, 기관, 각계각층 시민사회와
협력하여 UN SDGs 달성을 지원합니다.

UN SDGs에 대해 자세히 알아보기(UN 웹사이트)