Hướng dẫn Đồng ý thu thập & sử dụng thông tin cá nhân

Quỹ WeLoveU Quốc tế (sau đây gọi là Quỹ WeLoveU) xin hướng dẫn như sau về Đồng ý thu thập & sử dụng thông tin cá nhân vì vận hành <Vận động ký tên Saving Lives - Cam kết thực tiễn Vận động Hiến máu Một Hai khắp thế giới> (sau đây gọi là "Vận động ký tên").

○ Hạng mục thông tin cá nhân được thu thậpQuỹ WeLoveU Quốc tế thu thập thông tin cá nhân như sau vì vận hành Vận động ký tên.- Hạng mục bắt buộc: Tên, quốc gia, email, chữ ý (trong trường hợp mẫu giấy)- Hạng mục tùy chọn: Không có- Phương pháp thu thập thông tin cá nhân: Tham gia ký tên trực tuyến & ngoại tuyến

○ Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụngQuỹ WeLoveU Quốc tế sử dụng thông tin cá nhân được thu thập thông qua Vận động ký tên vào mục đích như sau.

Mục đích sử dụngHạng mục sử dụngThời gian lưu trữ
Sử dụng để xác nhận đồng ý, xem và thống kê Vận động ký tên.Tên, quốc gia, email, chữ ý (trong trường hợp mẫu giấy)Trong vòng 36 tháng sau khi đạt được mục đích sử dụng
Sử dụng để chứng minh kết quả ký tên nhằm báo cáo hoạt động cho tổ chức quốc tế.Tên, quốc gia, email, chữ ý (trong trường hợp mẫu giấy)Trong vòng 36 tháng sau khi đạt được mục đích sử dụng
Sử dụng để chứng minh kết quả ký tên nhằm đăng ký Kỷ lục Guinness.Tên, quốc gia, email, chữ ý (trong trường hợp mẫu giấy)Trong vòng 36 tháng sau khi đạt được mục đích sử dụng

○ Hạng mục liên quan đến việc cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân được thu thậpQuỹ WeLoveU Quốc tế cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba như dưới đây.

Bên được cung cấpMục đích cung cấpHạng mục cung cấpThời gian lưu trữ
United Nations Department of Global Communications (UN DGC)Xác nhận kết quả tham gia & chỉ số thống kê Vận động ký tên của Quỹ WeLoveU Quốc tếTên, quốc gia, email, chữ ý (trong trường hợp mẫu giấy)36 tháng kể từ thời điểm được cung cấp thông tin
Korea Record InstituteXác nhận kết quả tham gia & chỉ số thống kê Vận động ký tên của Quỹ WeLoveU Quốc tếTên, quốc gia, email, chữ ý (trong trường hợp mẫu giấy)36 tháng kể từ thời điểm được cung cấp thông tin

○ Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân được thu thập vào mục đích khác ngoài mục đích chứng minh kết quả ký tên.

○ Bạn có quyền từ chối đồng ý thu thập & sử dụng thông tin cá nhân ở trên. Nhưng nếu từ chối đồng ý thì không thể tham gia ký tên.