intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Manchester, tiểu bang Connecticut

Giải thưởng Phụng sự xã hội địa
phương
Ưu tú

“Xin cảm tạ vì quý vị hiến thân vị tha để nâng cao giá trị của công viên Northwest vào ngày 21 tháng 5 năm 2017. Quý vị đã cống hiến hết mình thông qua sự lãnh đạo và phụng sự tình nguyện vì hạnh phúc của cả nhân loại. Tôi xin chân thành cảm ơn.”

Người đón giải
Quỹ WeLoveU Quốc tế
Chủ tịch Zahng Gil Jah

2017

Lang Mỹ Date2017-05-21NameBộ trưởng Bộ Thể thao & Gia đình & Giải trí thành phố Manchester