intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Chúng tôi xin tuyên dương vì quý vị đã đóng góp lớn cho việc tạo thành xã hội tươi sáng thông qua hoạt động phụng sự hiến thân với tấm lòng yêu thương quê hương vì sự phát triển của xã hội địa phương như hoạt động làm sạch môi trường với quy mô toàn thể người dân và hoạt động giúp đỡ người lân cận khó khăn nhằm thu hút Quỹ Khí Hậu Xanh (GCF).

Lang Hàn QuốcDate2013-03-12NameLee Sung-man, Chủ tịch Nghị viện thành phố Incheon Đại Hàn Dân Quốc