intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Ủy ban quận Independencia
Huaraz – Ancash

Bản nghị quyết Chủ tịch quận số 284–2017–MDI

Independencia, ngày 20 tháng 6 năm 2017

Đã kiểm tra: Công văn số 076-2017-MDK-GSPyGA/G/VEAR mà Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Dịch vụ Công cộng nộp trong khi công nhận công lao của Quỹ WeLoveU Quốc tế.

Toàn văn:
Dựa theo điều 194 hiến pháp chính trị quốc gia Peru, dựa theo điều 2 lời mở đầu Luật tổ chức của Đoàn thể tự trị, đoàn thể tự trị có quyền hạn hành chính & kinh tế & chính trị tự trị trong khu vực quản lý với tư cách là cơ quan chính phủ địa phương. Quyền tự trị được ghi rõ trong Đại hiến chương vì chính quyền địa phương, có quyền hạn thực hiện quyền lực nhà nước, quyền lực hành chính và quyền thống trị theo chế độ luật pháp.

Dựa theo công văn số 076-2017-MDK-GSPyGA/G/VEAR mà Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Dịch vụ Công cộng nộp thì Quỹ WeLoveU Quốc tế mà Chủ tịch Zahng Gil Jah đại diện có công lao tiến hành Chiến dịch quét sơn và làm sạch đại lộ Pastorita Huaraina, là vận động môi trường vào ngày 22 tháng 5 năm nay, là một phần của Vận động Clean WORLD khắp thế giới năm 2017, theo đó, Cục trưởng yêu cầu bày tỏ tấm lòng biết ơn công lao ấy một cách chính thức.

Hoạt động thể này làm tấm gương cho tinh thần đoàn kết và cổ xúy nghi thức xã hội. Chúng tôi nhận xét đây là niềm tự hào đặc biệt của Ủy ban quận Independencia, và quý đoàn thể là đối tượng đáng phải nhận cảm tạ một cách liên tục, và chúng tôi đáng phải bày tỏ ý cảm tạ theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Dịch vụ Công cộng.

Sự này được Cục văn phòng, Viên cố vấn pháp luật, Cục Quản lý Môi trường và Chủ tịch quận phê duyệt. Chúng tôi xin thực thi quyền hạn được ban cho dựa theo điều 20 luật tổ chức đoàn thể tự trị địa phương số 27972 và điều 20, hạng 6.

Hạng mục nghị quyết:
Hạng 1: Ủy ban quận Independencia ở Huaraz bày tỏ ý cảm tạ một cách chính thức đối với Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế đã tiến hành Chiến dịch làm sạch và quét sơn đại lộ Pastorita Huaraina vào ngày 22 tháng 5 năm 2017, là một phần của Vận động Clean WORLD khắp thế giới năm 2017 và cổ xúy sự tham gia và đoàn kết.
Hạng 2: Bày tỏ lòng biết ơn tới Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế.
Hạng 3: Ngợi khen Quỹ WeLoveU Quốc tế đã hào phóng chi viện kinh tế và hoạt động phúc lợi xã hội nổi bật trong Chiến dịch làm sạch và quét sơn đại lộ Pastorita Huarainad.

Hạng 4: Truyền đạt Bản nghị quyết này cho Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Dịch vụ Công cộng và trao nhiệm vụ trao tặng cho Quỹ WeLoveU Quốc tế một cách chính thức.

Đăng ký, tham gia và thực hiện thị dân

Ủy ban quận Independencia
Eloy Félix Alzamora Morales
Chủ tịch quận

Lang PeruDate2017-06-20NameEloy Félix Alzamora Morales, Chủ tịch quận Independencia Huaraz