intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Vương quốc Campuchia
Quốc gia – Tôn giáo – Vua

Bộ Giáo dục & Thể thao Thanh thiếu niên, Kampot
Bộ Giáo dục & Thể thao Thanh thiếu niên, Banteay Meas
Trường tiểu học Ongmaly

Bản cảm tạ

Hiệu trưởng, giáo viên và các học sinh Trường tiểu học Ongmaly đều xin cảm tạ Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế Campuchia đã chi viện bồn rửa mặt, quần áo và đồ dùng học tập cho toàn thể học sinh.
Đây là công việc gương mẫu đã đóng góp trong việc phát triển giáo dục.
Chúng tôi mong rằng tất cả mọi công việc của Chủ tịch được bình an và tốt đẹp.

29/11/2018                                                                           29/11/2018
Chủ tịch huyện                                 Hiệu trưởng Trường tiểu học Ongmaly
Ki Keng                                                                               Oi Vann

Lang CampuchiaDate2018-11-29NameOi Vann, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ongmaly, tiểu bang Kampot