intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Bản cảm tạ
Nghị viện thành phố Manningham

Xin trao tặng giấy chứng nhận này cho Chủ tịch Quỹ WeLoveU Quốc tế Zahng Gil Jah đã hiến thân vì Vận động Clean WORLD năm 2017để đối ứng biến đổi khí hậu.

Ngày 21 tháng 5 năm 2017
Được tổ chức tại Koonung, East Doncaster

Nghị sĩ thành phố Kleinert
Thị trưởng

Lang ÚcDate2017-06-19NameThị trưởng Melbourne, Úc Michelle Kleinert, Thị trưởng Melbourne, Úc