intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Số 2017-0112

Tuyên dương

Quỹ WeLoveU Quốc tế

Xin tuyên dương vì quý đoàn thể đã nỗ lực vì sự phát triển xã hội với quan niệm quốc gia và tinh thần sứ mệnh triệt để, đặc biệt tôi đánh giá cao công lao đóng góp lớn trong việc phát triển phúc lợi bằng cách phụng sự hiến thân như vận động làm sạch môi trường trái đất toàn cầu và hoạt động thực tiễn tình yêu thương đối với hàng xóm.

Ngày 10 tháng 1 năm 2017

Nghị sĩ Quốc hội Sim Sang Jeong

Lang Hàn QuốcDate2017-01-10NameSim Sang Jeong, Nghị sĩ Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc