intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

La Cisterna
Thành phố đã được thay đổi!

Xin trao tặng
tuyên dương này
cho Quỹ WeLoveU Quốc tế.

Xin cảm tạ vì quý đoàn thể đã chi viện và nỗ lực vì xã hội địa phương La Cisterna trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Thị trưởng Santiago Rebolledo Pizarro
Tòa thị chính La Cisterna

Ngày 22 tháng 5 năm 2017

Lang ChileDate2017-05-22NameSantiago Rebolledo Pizarro, Thị trưởng La Cisterna