intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

Số 42

Bản cảm tạ

Nakseongdae-dong, Gwanak-gu, Seoul
Tổ chức WeLoveU Quốc tế

Qúy tổ chức đã luôn thực tiễn tình yêu thương nồng ấm dành cho hàng xóm, và đặc biệt đã góp phần to lớn vào việc tạo dựng Gwanak hạnh phúc bằng cách tích cực tham gia vào 『Dự án Mùa đông Ấm áp Hope Ondol 2021』.

31/03/2021

Chủ tịch quận Gwanak Park Jun-hee

Lang Hàn QuốcDate2021-03-31NamePark Jun-hee, Bản cảm tạ của Chủ tịch Ủy ban quận Gwanak thành phố Seoul