intlweloveu.org is provided in English. Would you like to change to English?

[ Dịch Giải thưởng ]

Giải thưởng Phụng sự Tình nguyện của Tổng thống

Xin trao tặng Giải thưởng Phụng sự Tình nguyện của Tổng thống
cho Quỹ WeLoveU Quốc tế.
Giải vàng

Ủy ban Phụng sự Xã hội Quốc gia và Địa phương công nhận và cảm tạ quý vị đã hiến thân để làm cho xã hội địa phương và nước chúng tôi được mạnh mẽ hơn thông qua phụng sự tình nguyện.

2019
Đón nhận giải

Ủy ban Phụng sự Xã hội Quốc gia và Địa phương                   Point Of Light


[Dịch thư ]

Nhà Trắng
Washington

Chúc mừng quý đoàn thể đã được nhận Giải thưởng Phụng sự Tình nguyện của Tổng thống.

Thay mặt quốc gia vĩ đại, xin cảm tạ các quý vị đã cung cấp dịch vụ cho người dân Mỹ và những người cần thiết sự giúp đỡ. Thông qua hoạt động phụng sự hiến thân, các quý vị đã bảo đảm nỗ lực bền vững của Mỹ – đất nước hiến thân để cải thiện cuộc sống của người khác.

Trong năm ngoái, các quý vị đã phụng sự với tư cách là tấm gương của tinh thần Mỹ. Rất nhiều thời gian phụng sự của các quý vị đã làm tăng sự hợp tác và sự đoàn kết tín nhiệm mà gắn mọi người làm một, và đồng thời giúp đỡ đối với thử thách lớn nhất của thời đại chúng ta.

Một trong các sức mạnh lớn của nước ta là tình cảm của những người dân. Họ vui lòng cung cấp cuộc sống của bản thân vì sự lợi ích của người khác. Các tình nguyện viên thuộc các lứa tuổi rất cần mẫn và có lòng nhân hậu đang giúp đỡ viết trang mới của Mỹ vĩ đại, và nước Mỹ rất tự hào hiến thân của các quý vị hướng đến truyền thống có danh dự.

Khi nhìn lại sự tử tế và sự kiện từ thiện mà các quý vị đã tiến hành vào năm ngoái, thì nước Mỹ đã thấy cảm hứng từ những người hưởng ứng lời kȇu gọi để giúp đỡ xã hội địa phương và quốc gia. Nhờ nỗ lực bền vững của các quý vị tạo ra văn hóa phụng sự tình nguyện, nước Mỹ có thể duy trì đất nước tự do và cơ hội cho tất cả mọi người.

Cảm ơn sự hiến thân liên tục của các quý vị để phụng sự xã hội địa phương và đất nước. Tôi tin rằng các quý vị sẽ tiếp tục hoạt động vì hạnh phúc của người khác, và hơn nữa là cho tương lai mạnh mẽ của người Mỹ.

Donald Trump

Lang MỹDate 2019-08-13NameTổng thống Mỹ/Ủy ban Phụng sự Xã hội Quốc gia và Địa phương