Vào ngày 17 tháng 5 năm 2015, Quỹ WeLoveU Quốc tế ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Ủy ban Nepal của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), là Tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế lớn nhất thế giới. Tại nơi này, hai bên bàn bạc về vấn đề phục hồi thiệt hại động đất Nepal xảy ra vào tháng 4, đều cùng có nhận thức rằng biến đổi khí hậu và phá hủy môi trường trái đất đang uy hiếp nghiêm trọng đối với sinh tồn của nhân loại và trong việc bảo tồn sự đa dạng của sinh vật, và quyết định hiệp lực cùng nhau để đối ứng biến đổi khí hậu, phòng tránh phá huỷ môi trường, phát triển bền vững về mặt môi trường.